user_mobilelogo

Användarbetyg: 5 / 5

Markera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktiv
 

Välkommen!

Jag vill inledningsvis passa på att önska dig varmt välkommen hit.

Den här webbsidan är till för dig som har frågor och funderingar kring körkortsmål i allmänhet men, juridiska ärenden mot Transportstyrelsen i synnerhet.

På denna webbsida kommer du finna, tips och råd kring körkortsingripanden, nedladdningsbart material för att överklaga beslut från Transportstyrelsen, frågeformulär där du, utan kostnad, kan ställa allmänna frågor kring körkortsingripanden och mycket mer.

Jag som startat denna webbsida heter Henrik och jag arbetar, sedan 2008, som jurist på EC Juristbyrå. De senaste åren har jag haft ett mycket stort antal mål kring olika typer av körkortsingripanden som sträcker sig över hela Sverige. (Ett urval av mina referensärenden finner du i webbsidans vänstra menyfält).

Nedan finner du matnyttig information som kan vara dig behjälplig för att du själv ska kunna tillställa Transportstyrelsen ett kvalitetsyttrande och/eller en överklagandeskrift. Om du vill anlita mig som ditt juridiska ombud för ditt fall så har jag alltid ett fast pris.

 

 

De häften som finns på webbsidan är relativt omfattande och sträcker sig mellan 20 - 40 sidor styck och ger Dig en inblick i varje enskilt återkallelseområde, då dessa skiljer sig åt. De är fullproppade med matnyttig information, domstolspraxis, förarbetesuttalanden, överklagandeexempel, överklagningsmall, och mycket mer. Allt för att ge Dig en rimlig chans att få ett så fördelaktigt beslut som möjligt från Transportstyrelsen eller, via överklagande till förvaltningsrätterna, få en ändring av Transportstyrelsens beslut om indraget körkort.

Häftena uppdateras regelbundet med ny praxis och fler häften är på gång. Du finner dessa genom att klicka på länken ”Nedladdningsbart material” i webbsidans vänstra menyfält.

Att få sitt körkort indraget

Det sker drygt 30 000 körkortsingripanden i Sverige varje år och det finns en rad olika anledningar till varför Transportstyrelsen väljer att göra ett körkortsingripande. Det kan till exempel handla om allt ifrån att körkortsinnehavaren överskridit gällande hastighetsbegränsning, framfört ett motorfordon under påverkan av narkotika eller alkohol, att man lider av någon sjukdom eller kanske för att det i övrigt finns skäl att ifrågasätta en persons lämplighet som förare (t.ex. att man blivit omhändertagen enligt lagen om berusade personer s.k. LOB) mm. Att få sitt körkort indraget innebär att den myndighet som utfärdat förarbeviset beslutar om att återkalla det. Det vill säga, det är endast Transportstyrelsen som kan återkalla ett körkort och inte Polismyndigheten eller Åklagarmyndigheten.

Polisen kan emellertid omhänderta ett körkort om en person gjort sig skyldig till en så pass allvarlig lagöverträdelse att det är sannolikt att körkortet slutligen kommer återkallas.

I ett relativt vanligt scenario (fortkörning) går ett körkortsingripande till enligt följande:

1. En person blir stoppad för fortkörning

2. Personen erkänner eller förnekar fortkörningen på plats,

3. Personen får en bot och

4. Personen får ofta ett medgivande från Polisen att man beviljas framföra fordon (köra bil) under ytterligare 48 timmar.

Observera att ovan angivna scenario är ett typexempel på där en person begått en hastighetsöverträdelse där personen stoppats antingen genom en efterföljande polis eller en handhållen laserpistol (laserhastighetsmätare).

Inom loppet av, i normalfallet, 1-2 veckor får personen en underrättelse från Transportstyrelsen skickad till sin mantalsskrivningsadress där man underrättas om att Transportstyrelsen överväger att återkalla körkortet. I den underrättelse som man får från Transportstyrelsen framgår en kort sammanfattning om vad som skett i fallet (baserat på de uppgifter som polisen lämnat till Transportstyrelsen) och man ges tillfälle att yttra sig inför det kommande beslutet.

Chansen att Transportstyrelsen ska frångå gällande praxis och ge en mildare påföljd än normalt, är baserat på olika omständigheter i varje enskilt fall och inte minst på vad Du skriver till myndigheten!

Skulle Du, efter Ditt yttrande till Transportstyrelsen, ändå inte vara nöjd med deras beslut så bereds Du möjligheten att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten och detta görs normalt sett skriftligen.

Du bör alltid överklaga ett myndighetsbeslut som Du inte är nöjd med!

Transportstyrelsens beslut, liksom alla andra myndigheters, bör alltid överklagas om man inte är nöjd med det beslut som myndigheten bestämt sig för. Skälen till varför Du bör göra det är:

1) Det kostar Dig inte någonting att få Din sak rättsligt prövad! Det vill säga Du riskerar inga rättegångskostnader, i form av ombudskostnader för motparten och det kostar inte heller något att domstolen tar upp överklagandet för prövning.

2) Myndighetspersoner, om än duktiga på sina saker, är inte alltid uppdaterade på gällande praxis och det finns risk att beslut blir vanemässigt påförda, trots att det finns omständigheter som t.ex. medger en sänkning av en spärrtid. Förvaltningsrätterna gör en individualiserad bedömning i varje enskilt ärende och därmed en större möjlighet för Dig att få till en ändring av Transportstyrelsens beslut.

3) Du kan inte få ett värre beslut än vad myndigheten redan meddelat. Har Transportstyrelsen meddelat Dig en spärrtid på 5 månader, så riskerar Du därmed inte att få beslutet ändrat till ett värre beslut. Du kan endast få 5 månader eller mindre

4) Ärendet är som regel ett skriftligt förfarande. Det vill säga, Du kommer inte behöva infinna Dig i Domstol för en domstolsprövning (om Du inte själv begär det och Domstolen godkänner att ärendet föredras muntligen).

Körkortsingripande

Ett ingripande mot körkort eller körkortstillstånd, traktorkort och förarbevis sker genom beslut om återkallelse av körkortet, beslut om körkort med villkor om alkolås eller genom varningsbeslut.

Ingripande mot körkortstillstånd, traktorkort och förarbevis sker enbart genom beslut om återkallelse eller varningsbeslut.

Återkallelsepunkter

I körkortslagens 5 kap 3 § finns nio punkter enligt vilka ett körkort ska återkallas. Punkterna 5 - 8 gäller inte för förarbevis moped klass II, snöskoter eller terränghjuling.

Punkt 1

Återkallelsepunkt 1 handlar om grov vårdslöshet i trafik, grovt rattfylleri och rattfylleri, även drograttfylleri. Här är det från och med den 19 januari 2013 en uppdelning i fem underpunkter.

1.a) grov vårdslöshet i trafik,

1.b) rattfylleri,

1.c) grovt rattfylleri,

1.d) brott mot säkerhet vid tunnelbana och spårväg och

1.e) brott mot järnvägslagen.

Punkt 2

Punkt 2 gäller obehörigt avvikande från trafikolycksplats, så kallad smitning. En förutsättning för ingripande är att överträdelsen inte kan anses som ringa.

Punkt 3

Här handlar det om upprepade brott och förseelser mot bestämmelser i trafikens eller trafiksäkerhetens intresse. Vi ingriper när det inte finns vilja eller förmåga att följa regler för trafiken.

Punkt 4

Punkt 4 avser brott mot en väsentlig trafiksäkerhetsregel. Det gäller brott mot de grundregler som måste iakttas för att trafiksäkerheten ska kunna upprätthållas. Ingripande ska dock inte ske om överträdelsen kan anses som ringa. Följande fyra exempel på allvarliga brott (typfarliga förseelser) nämns särskilt i denna punkt:

hastighetsöverträdelse

körning mot rött ljus

underlåtenhet att iaktta stopplikt

omkörning vid övergångsställe.

Bland övriga brott som i regel leder till ett körkortsingripande kan nämnas: trafikfarliga omkörningar, vårdslöshet i trafik och olovlig körning.

Hastighetsöverträdelser med 31 km/tim eller mer när högsta tillåtna hastighet är 40 km/tim eller mer innebär nära nog alltid att körkortet återkallas. När vägens hastighetsbegränsning är 30 km/tim eller lägre, innebär en hastighetsöverträdelse med 21 km/tim eller mer i regel att körkortet återkallas. Återkallelse gäller även vanligen
vid körning mot rött ljus och omkörning vid övergångsställe.

Punkt 5

Punkt 5 avser opålitlighet i nykterhetshänseende, både vad gäller alkohol och narkotika. Socialnämndens utredning och yttrande om körkortsinnehavarens nykterhetsförhållanden kan vara av stor betydelse för bedömningen av om körkortsinnehavaren är opålitlig i nykterhetshänseende och risken för vidare misskötsamhet.

Punkt 6

Denna punkt gäller allmän brottslighet och personliga förhållanden i övrigt. Vid kvalificerad brottslighet, som till exempel bedrivits yrkesmässigt eller har varit särskilt grov, långvarig eller hänsynslös, ska en omprövning av körkortsinnehavet ske. Exempel på sådan brottslighet som kan leda till körkortsingripande är rån, mord, narkotikabrott (ej bruk av), grov kvinnofridskränkning, grovt sjöfylleri, grov misshandel, grov narkotikasmuggling.

Punkt 7

Denna återkallelsepunkt avser sjukdom, skada eller dylikt. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125 senast ändrade genom 2013:2) om medicinska krav för innehav av körkort m.m. har en central betydelse vid tillämpningen av denna återkallelsepunkt.

Punkt 8

Denna punkt avser underlåtenhet att följa föreläggande om att lämna läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov.

Punkt 9

Med anledning av införandet av tredje körkortsdirektivet tillkom den 19 januari 2013 en ny återkallelsegrund som innebär att ett körkort ska återkallas om det fanns hinder för att utfärda körkort vid tiden för körkortets utfärdande och hindret fortfarande består.

Praxis vid körkortsingripanden (Transportstyrelsens normal påföljder)

 

De vanligaste återkallelsegrunderna stipuleras nedan. Återkallelsepunkterna finns återges I sin helhet i Körkortslagen () 5 kapitel 3§ p.1-9.

Nedan listas de vanligaste återkallelsepunkterna och den praxis som normal följer av en återkallelse.

 

Grov vårdslöshet i trafik 5 kap 3 § 1

 

Grund för ingripande

Spann

Normaltid

Anmärkning

Grov vårdslöshet i trafik

12 – 30

24

jfr RÅ 84 2:35

 

I prop. 1975/76:155 (sid. 99) anförde departementschefen följande:

”När det gäller de grövre trafikbrotten bör relativt långa spärrtider tillämpas. Nuvarande spärrtider om två år eller mera kan dock i flertalet fall knappast vara motiverade från trafiksäkerhetssynpunkt. Skillnad får givetvis göras mellan olika fall. Rekvisiten för att grov vårdslöshet i trafik skall anses föreligga är så stränga att man här ställs inför de verkligt kvalificerade fallen av hänsynslöshet i trafiken. En tvåårig spärrtid i enlighet med dagens praxis torde därför ofta te sig befogad i dessa fall.”

 

Lång tid förlöpt

18 månader till 2 år – normalt max 12 mån spärrtid

2-3 år - synnerliga skäl att underlåta återkallelse och att låta ingripandet stanna vid en varning. 3 år eller mer - synnerliga skäl för att underlåta körkortsingripande.

 

Trafiknykterhetsbrott

Rattfylleri från och med den 1 januari 2012 för de som tillhör personkretsen som kan beviljas körkort med villkor om alkolås

Grund för ingripande

normaltid

rattfylleri

12

grovt rattfylleri

24

upprepade rattfyllerier inom fem år

24

rattfylleri samt diagnos (alkoholberoende/alkoholmissbruk)

24

 

Rattfylleri av normalgraden vid bilkörning, oavsett alkoholkoncentration, ska ge minst tolv månaders spärrtid (möjligheten att meddela varning vid rattfylleri finns dock kvar).

När det gäller ett körkort utfärdat inom EES och TS har skickat en förfrågan till den utländska körkortsmyndigheten angående giltigheten av det utländska körkortet – innan svar erhålls från den utländska körkortsmyndigheten ska körkortet ogiltigförklaras i Sverige tills vidare under lägst tolv eller 24 månader.

Kammarrätten i Jönköping har i dom den 13 november 2012, mål nr 3078-12, avslagit överklagande i ärende om återkallelse vid rattfylleri med en alkoholkoncentration om 0,16 mg/l. Synnerliga skäl för att meddela varning förelåg således inte.

 

Rattfylleri, annan behörighet än körkort

Mg/l

Promille

Spann

Normaltid

0,10-0,15

0,20-0,30

v – 2

varning

0,16-0,18

0,31-0,36

v – 4

2

0,19-0,24

0,37-0,49

v – 6

4

0,25-0,29

0,50-0,59

4 – 8

6

0,30-0,39

0,60-0,79

6 – 10

8

0,40-0,49

0,80-0,99

8 – 12

10

 

Grovt rattfylleri, annan behörighet än körkort alternativt tillhör inte personkretsen

Mg/l

Promille

Spann

Normaltid

0,50-0,92

1,00-1,84

 

12

0,93-0,99

1,85-1,99

 

15

1,00-1,49

2,00-2,99

 

18

1,50-

3,00-

 

24


Personer som inte kan beviljas körkort med alkohollås är personer som

  • innehar svenskt körkort, men som ej är folkbokförda/permanent bosatt i Sverige
  • innehar körkortstillstånd (men inget körkort)
  • innehar förarbevis (enbart)
  • innehar utländska körkort utfärdade utanför EES
  • innehar utländska körkort inom EES, personen inte permanent bosatt i Sverige
  • innehar körkort som ska återkallas även av annan anledning och prövotid löpte vid den händelsen.

 

Drograttfylleri/grovt drograttfylleri

 

Spann

Normaltid

Drograttfylleri

6-12

12

Grovt rattfylleri, droger

12-24

12-18

 

I RÅ 2008 ref. 12 bedömde Regeringsrätten att en spärrtid om tolv månader inte var för lång vid drograttfylleri. Medborgaren hade vid det fallet ett stort körkortsbehov.

 

Spärrtidsbedömning när lång tid förflutit sedan brottet begicks

Rattfylleri med alkoholkoncentration upp till 0,25 mg/l i utandningsluften

1½ år har förlöpt – varning

3 år har förlöpt – ej åtgärd

 

Övriga trafiknykterhetsbrott (alla sorter)

1½ år har förlöpt – sänk 25%

2½ år har förlöpt – sänk 50%

3½ år har förlöpt – varning

 

Spärrtidstrappan tillämpas även för den som tillhör personkretsen för att få alkolås.

 

Trafikfarlig körning

Personkretsen:

Vanligen ingen annan bedömning, det vill säga tolv eller 24 månaders spärrtid.

Minimitiden om två år gäller vid grovt rattfylleri, oavsett om brottet bedöms som grovt med hänsyn till alkoholkoncentrationen eller på grund av trafikfaran eller bådadera. Transportstyrelsen bör inte bestämma längre tid än minimitiden, på grund av trafikfaran, om inte normaltiden för det grova rattfylleriet för någon som inte tillhör personkretsen skulle vara två år redan på grund av den höga alkoholkoncentrationen.

Minimitiden om ett år vid rattfylleri av normalgraden är inte tillräcklig om Transportstyrelsen bedömer det sannolikt att körkortshavaren även kommer att dömas för vårdslöshet i trafik. I dessa fall ska Transportstyrelsen också ange hur lång del av den totala tiden som avser vårdslöshet i trafik.

Om det inte finns brottsmisstanke gällande vårdslöshet eller personen bara lagförs för rattfylleri, men det har varit fråga om en trafikfarlig körning gäller motsvarande resonemang som vid grovt rattfylleri enligt ovan. Om en icke-personkretsare skulle fått mindre än tolv månader spärrtid, så bör alltså minimitiden tolv månader räcka.

De som inte tillhör personkretsen:

Om körningen varit konkret trafikfarlig ska längre tid än normaltiden bestämmas.

Upprepade trafiknykterhetsbrott och återkallelse på grund av flera brott Rattfylleribrott vid två tillfällen samma dag är upprepade brott, även om de är på ”samma fylla”.

Det är också fråga om upprepat rattfylleri oavsett om det varit något tidigare körkortsingripande eller ej.

Kammarrätten i Jönköping har i dom 2013-02-06, målnr 3740/12, kommit fram till att spärrtiden inte ska dubblas enbart av det skäl att det är fråga om två drograttfyllerier i stället för ett. Vid en samlad bedömning bestämdes spärrtiden till 20 månader.

Personkretsen

Vid upprepade rattfyllerier/grovt rattfylleri ska spärrtiden bestämmas till minst 24 månader. Transportstyrelsen ska inte lägga på tid med anledning av tidigare ingripanden, oavsett antal eller hur långa spärrtider som finns i historiken. Dock bör spärrtiden bli längre än minimitiden, om det enligt praxis för de som inte tillhör personkretsen skulle ha blivit längre tid än 24 månader med anledning av de brott som nu är grund för återkallelse. Om spärrtiden skulle blivit längre för de som inte tillhör personkretsen, ska motsvarande längre spärrtid bestämmas även nu. Detta gäller oavsett om fler än ett sådant brott är grund för återkallelsen eller om det tidigare varit en återkallelse för ett trafiknykterhetsbrott inom 5 år.

Minimitiden om ett år respektive två år vid rattfylleri/grovt rattfylleri bör dock gälla om det ”bara” finns tidigare ingripande med anledning av drograttfylleri.

Minimitiderna om ett respektive två år är inte tillräckliga om Transportstyrelsen ska återkalla med anledning av rattfylleri/grovt rattfylleri med alkohol vid ett tillfälle och narkotika i blod vid ett annat tillfälle. I dessa fall bör Transportstyrelsen lägga till tolv månader och ange i beslutet att denna tid avser rattfylleriet med narkotika i blod.

De som inte tillhör personkretsen och drograttfylleri

Transportstyrelsen lägger vanligen på halva den tidigare återkallelsetiden, när det gäller tidigare trafiknykterhetsbrott med brottsdatum normalt max fem år bakåt i tiden. Ligger den tidigare händelsen nära femårsgränsen bör påslaget vara något mindre än hälften. Påslaget kan inte heller vara oproportionerligt stort i förhållande till normaltiden för den nu aktuella händelsen. Vidare bör man inte utan eftertanke bestämma en spärrtid om 13 eller 14 månader, med hänsyn till att förarprov då krävs för återfående av körkort.

 

Rattfylleri/grovt rattfylleri, både alkohol och narkotika samtidigt

Personkretsen

Rattfylleri alkohol och droger – spärrtid 18 månader Grovt rattfylleri alkohol och droger – spärrtid 30 månader

 

De som inte tillhör personkretsen

Det är försvårande om gärningsmannen har intagit både alkohol och narkotika. Spärrtiden bör bestämmas till ca 18 månader, men kan naturligtvis varieras efter omständigheterna. Utgå från normaltiden för drograttfylleri (dvs. tolv månader) och lägg på halva normaltiden för den aktuella alkoholkoncentrationen.

 

Rattfylleri/grovt rattfylleri vid framförande av tungt fordon

Personkretsen

Spärrtiden ska bestämmas till lägst tolv månader (rattfylleri) alternativt 24 månader (grovt rattfylleri). Lägg inte på extra tid med anledning av att personen har framfört ett tungt fordon. Dock kan konkret trafikfara vid framförande av tungt fordon motivera längre spärrtid.

 

De som inte tillhör personkretsen

Trafiknykterhetsbrott vid förande av tung lastbil eller buss får i sig anses vara mer trafikfarligt än ett normalfall, varför återkallelsetiden bör vara en – tre månader längre än normaltiden i förhållande till alkoholkoncentrationen. En månad vid de kortare återkallelsetiderna och tre månader vid de längsta tiderna. Varning bör inte förekomma.

 

Trafiknykterhetsbrott vid framförande av moped

Sannolikhetsbedömning, vilket brott blir det? Rattfylleri eller grovt rattfylleri. Trafiknykterhetsbrott vid förande av 2-hjulig moped anses ofta mindre allvarliga ur ett straffrättsligt perspektiv, varför man vanligen dömer för rattfylleri av normalgraden trots att föraren haft en hög alkoholkoncentration.

 

I NJA 1995 s. 232 uttalade Högsta domstolen att det som princip bör gälla att rattfylleri på moped, om omständigheterna inte är särskilt försvårande, hänförs under normalgraden.

 

Personkretsen

Det krävs synnerliga skäl att gå under minimitiderna, vilket Transportstyrelsen generellt inte anser föreligga enbart av den anledningen att körningen varit på moped.

Om man bedömer att personen kommer att fällas till ansvar för rattfylleri – spärrtid lägst tolv månader.

Bedömer man att det blir grovt rattfylleri – spärrtid lägst 24 månader

 

Kammarrätten i Stockholm har i dom 2013-01-10 i mål nr 6649-12 ansett att det fanns synnerliga skäl att sätta ner spärrtiden för körkortet till 4 månader. Det var mopedkörning med 0,16 mg/l.

 

Kammarrätten i Göteborg har i dom 2013-02-18 i mål nr 6929-12 ansett att det inte fanns anledning att bestämma kortare spärrtid än dåvarande minimitiden 12 månader vid grovt rattfylleri på moped begånget 2011.

 

Kammarrätten i Stockholm har i dom 2014-03-28 i mål nr 7191-13 ansett att det fanns synnerliga skäl att sätta ner spärrtiden till 8 månader. Det var mopedkörning i 5-10 km/tim ca 200 m på en avsides belägen del av en marknadsplats, där det inte befann sig några människor, med 0,39 mg/l. Kammarrätten ansåg att trafikfaran torde ha varit mycket begränsad i jämförelse med ett framförande av fordon under normala omständigheter på allmän väg och beaktade även ett stort körkortsbehov.

 

De som inte tillhör personkretsen

I de fall Transportstyrelsen bedömer att händelsen är mindre allvarlig även från trafiksäkerhetssynpunkt (än ett normalfall) kan återkallelsetiden bestämmas en – tre månader kortare än normaltiden i förhållande till alkoholkoncentrationen. En månad vid de kortare återkallelsetiderna och tre månader vid de längsta tiderna. Observera att spärrtiden kan bestämmas till tolv månader eller mer, trots att det inte är grovt rattfylleri.

 

Trafiknykterhetsbrott vid framförande av snöskoter

Huvudsakligen görs motsvarande bedömningar när det gäller snöskoterkörning på is (dvs. utanför skoterled) som vid mopedkörning. Körning på skoterled och andra trafikerade platser är mer lika bilkörningar, än mopedkörningar. Snöskotrar är förhållandevis tunga fordon.

 

Kammarrätten i Stockholm har i dom 2014-03-27 i mål nr 94-14 ansett att det inte fanns särskilda skäl att meddela varning. Körsträckan om 800 m, med tilltänkt körsträcka om 1,6 km, ansågs inte utgöra en kortare sträcka och det hade inte heller framkommit något beaktansvärt behov av körkort. Synnerliga skäl fanns dock för att sätta ner spärrtiden väsentligt till 2 månader. Det var körning på is utan konkret trafikfara med en skoter som inte går fortare än 10 km/tim och 0,18 mg/l.

 

Trafiknykterhetsbrott – personen har kört en kortare sträcka

Kortare sträcka innebär några meter. I typfallet har körningen skett på en parkeringsplats eller liknande och bedömningen är att trafikfaran inte varit särskilt stor. Beakta RÅ 84 Ab 166 vid bedömning av synnerliga skäl att gå under minimitid.

 

Tänk på att det inte är självklart att man blir dömd för grovt rattfylleri vid så korta körningar även om alkoholkoncentrationen varit över gränsen.

 

Kammarrätten i Stockholm har i dom 2013-05-06 målnr 935-13 ansett att synnerliga skäl förelåg att bestämma giltighetstiden för återkallelse tills vidare till sex månader (alkoholkoncentration 0,39 mg/l). I målet bedömdes 3 meter vara en ytterst kort sträcka.

 

Varning

Det har hittills inte meddelats varning vid alkoholkoncentrationer över 0,32 promille eller 0,16 mg/l utandningsluft, även om körkortslagen ger denna möjlighet. Se bland annat RÅ 1991 ref 13 och prop. 1989/90:2 s.45.

 

Kammarrätten i Jönköping har i dom 2012-11-13 målnr 3078-12 avslagit körkortshavarens överklagande när det var fråga om bilkörning med alkoholkoncentrationen 0,16 mg/l i utandningsluften. Mot bakgrund av vad som framkommit om omständigheterna kring körningen ansågs det inte heller finnas synnerliga skäl att sätta ned spärrtiden under 12 månader. (Kammarrätten gick inte in på frågan om varning.)

 

Kammarrätten i Stockholm har i dom 2013-10-15 mål nr 3377-13 avslagit vårt överklagande där Transportstyrelsen yrkat fastställelse av vårt interimistiska återkallelsebeslut med giltighetstid ett år. Det var fråga om en 64-årig man med en alkoholkoncentration om 0,16 mg/l i utandningsluften, som stoppades av polisen den 1 april 2013 kl 03:57.

Körningen ägde rum mer än 8 timmar efter en middag och han kände inte av någon berusning. Mannen hade ett prickfritt körkortsinnehav sedan 1967 och körkort var en förutsättning för hans anställning. Kammarrätten gjorde en jämförelse med de fyra fall som är praxisledande i RÅ 1991 ref.13 och noterade att man kan anta att rattfylleribrottet här var en engångsförseelse, att alkoholen här inte intagits strax före körningen, att polisens iakttagelser avseende framförandet varit klart mer graverande i jämförelsefallet IV och att det här är fråga om ett mycket långt körkortsinnehav till skillnad från jämförelsefall IV. Vid en samlad bedömning av vad som framkommit målet, även med särskilt beaktande av det angelägna i att inskärpa vikten av trafiknykterhet, ansågs varning av särskilda skäl vara en tillräcklig åtgärd.

 

Varning kan inte bli aktuellt vid drograttfylleri, om det inte föreligger synnerliga skäl för att underlåta återkallelse enligt 5 kap. 10 § 2 st KKL.

 

Varningsgrundande rattfylleri och trafikfarlig körning alternativt eftersupning

Observera att det kan finnas omständigheter som gör att det inte föreligger skäl för varning trots att man i det straffrättsliga avgörandet inte fastslagit högre alkoholkoncentration än vad som är gränsen för varning. Det kan vara fråga om en person som varit tydligt påverkad, till exempel så att denne sluddrat eller raglat, eller att körningen varit trafikfarlig – men bevisningen avseende grovt rattfylleri eller vanligt rattfylleri med högre alkoholkoncentration inte har räckt till.

 

Personkretsen

Rattfylleri – tolv månader.

 

De som inte tillhör personkretsen

Rattfylleri – minst två månaders spärrtid.

 

Två varningsgrundande rattfyllerier inom fem år

Personkretsen

Spärrtid lägst 24 månader.

 

De som inte tillhör personkretsen

Två månader.

 

Medhjälp till rattfylleri/grovt rattfylleri

Medhjälpare till rattfylleri tillhör inte personkretsen.

 

I ett rättsfall avseende medhjälp till rattfylleri har Regeringsrätten återkallat körkortet med en spärrtid om sex månader (RÅ 1996 ref 11). När fråga är om medhjälp till grovt rattfylleri bör spärrtiden i normalfallet bestämmas till tolv månader (jfr 5 kap. 6 §).

 

Kliniskt rattfylleri

För mer info om kliniskt rattfylleri se ingripandehandboken avsnitt 3.15.3.

 

Drograttfylleri – med bara narkotika i urin

För mer info om drograttfylleri med narkotika i urin, se ingripandehandboken avsnitt 3.15.2.

 

Obehörigt avvikande från trafikolycksplats - brott mot trafikbrottslagen 5 kap 3 § 2

 

Grund för ingripande

Spann

Normaltid

Anmärkning

Nedkörd vägskylt

v – 2

varning

Bagatellfall

Parkeringsskada

v – 4

2

Dvs. påkörning av parkerad bil. Se nedan rättsfall RÅ 1990 ref. 76

”Under färd”

2 – 4

4

Dvs. kollision mellan två fordon i rörelse

Allvarligt brott

4 – 6

6

 

 

Se i ingripandehandboken i avsnitt 3.16 om uttalanden i KKL:s förarbeten och om ringabedömning.

 

Lång tid förlöpt

år - halvera spärrtiden 18 månader -  varning

år eller mer - synnerliga skäl bör föreligga för att underlåta körkortsingripande (Ingripandehandboken avsnitt 9.9)

 

Rättsfall

RÅ 1990 ref 76                 Parkeringsskada, återkallat två månader (refererat i handboken).

RÅ 1992 not 485              Kört på parkerad bil, även vårdslöshet i trafik, återkallat fem månader.

 

Upprepade brott – alla inom och ej äldre än 2 år 5 kap 3 § 3

För att det ska finnas grund för körkortsingripande enligt 5 kap. 3 § 3 körkortslagen ska körkortshavaren gjort sig skyldig till

minst tre hastighetsöverträdelser eller

minst fem övriga upprepade brott (eller fem brott inklusive hastighetsöverträdelser).

 

Samtliga överträdelser ska ha inträffat inom en och samma tvåårsperiod, dvs. tiden mellan den första överträdelsen och den sista får inte överstiga två år. Överträdelser som är äldre än två år ska inte beaktas. Bedömningen av om en överträdelse är för gammal att beaktas ska göras innan underrättelse eller preliminär varning skickas. Om en förseelse passerar tvåårsdagen efter underrättelsen eller den preliminära varningen skickats, ska den ändå beaktas i beslutet.

 

Det finns ett beslut på Transporten som styr om Transportstyrelsen ska hantera brott som utgör grund för ingripande med stöd av punkt 3 eller inte. I beslutet den 2 februari 2015 om att upphäva prioriteringslistan från 2010 anges att när det gäller omprövning av innehav där ingripande övervägs med stöd av 3 kap. 5 § 3 p KKL och beslutet ska stanna vid varning, ska ärendet även fortsättningsvis tills vidare skrivas av utan åtgärd. Observera att förenklingsbeslutet som finns noterat den 19 mars 2010 om förenklade handläggningsrutiner, delen om preliminära varningar, tar sikte på situationer när Transportstyrelsen har information om en (1) grund för att ingripa, inte när både återkallelsegrund 3 och 4 är aktuella. Om Transportstyrelsen har skrivit av/ad actat ett ärende som gäller en hastighetsöverträdelse med 27 km/tim och det senare har tillkommit två stycken så kallade ”ringa” hastighetsöverträdelser bör Transportstyrelsen alltså ingripa med stöd av både återkallelsepunkt 3 och 4.

 

För det fall någon har gjort sig skyldig till tre ringa hastighetsöverträdelser eller jämställda brott samt fem övriga upprepade brott inom den senaste tvåårsperioden innebär detta att körkortet normalt ska återkallas. Vid så många förseelser kan särskilda skäl för varning inte komma ifråga. När en person begått 6 hastighetsöverträdelser eller fler eller 10 eller fler ”övriga brott” är normalåtgärden också återkallelse och spärrtid 2 månader. Detta gäller även när Transportstyrelsen återkallar på punkten 3 första gången, utan att tidigare ha meddelat varning, då det rör sig om väldigt många brott.

 

Överträdelser som tidigare legat till grund för ett ingripande med stöd av återkallelsepunkterna 3 eller 4 kan utgöra grund för ett nytt ingripande med stöd av punkt 3 och även del av grund för nytt ingripande med stöd av punkt 3 och 4.

 

Upprepade hastighetsöverträdelser eller jämställda brott

I tabellen nedan redovisas exempel på hastighetsöverträdelser på vägar där hastighetsbegränsningen är satt till mer än 30 km/tim. Tänk på att varning är den normala åtgärden vid hastighetsöverskridande med 16-20 när hastighetsbegränsningen på vägen är satt till max 30 km/tim. Se varningsfall under återkallelsepunkt 4.

 

Andra brott som utgör grund för varning eller återkallelse med stöd av återkallelsepunkt 4 kan jämställas med hastighetsöverträdelser och utgöra del av grund för ingripande enligt alternativen i tabellen, t.ex. 1 st stoppliktförseelse som är ett varningsfall och 2 st ringa hastighetsöverträdelser inom en tvåårsperiod se nr 10 i tabellen.

 

När det i tabellen anges varning p 4 och varning p 3 betyder det att varning tidigare har meddelats med stöd av respektive punkt. Återkallelse p 4 innebär att återkallelse tidigare skett med stöd av punkten.

 

Observera att anvisad ”åtgärd nu” gäller vid händelser och beslut i angiven ordning. I andra fall kan tabellen dock ge ledning för bedömningen av vad som bör vara lämplig åtgärd.

Eftersom förenklingsbeslutet från den 17 mars 2010 fortfarande är gällande (varning meddelas inte för en hastighetsöverträdelse som är ett varningsfall) är alternativet enligt rad 10 en vanlig kombination. Händelserna kan i dessa fall ligga i vilken ordning som helst men samma åtgärd gäller.

 

 

Händelse/beslut

Händelse/beslut

 

Åtgärd nu

1

1-24

1-24

1-24

Varning

OBS! Fortfarande ej åtgärd enligt beslut 2015-02-02 om upphävande av prioriteringslistan, om beslut ska bli varning.

2

Varning p 4

1-24

1-24

Återkallelse p 3

3

Varning p 4

1-24

25-30

Återkallelse p 3 och 4

4

Varning p 4

1-24

 

Ej åtgärd

5

Varning p 4

25-30

 

Återkallelse p 4

6

Varning p 3

1-24

 

Återkallelse p 3

7

Varning p 3

25-30

 

Återkallelse p 3 och 4

8

1-24

Varning p 4

1-24

Återkallelse p 3

9

1-24

Varning p 4

25-30

Återkallelse p 3 och 4

10

25-30

1-24

1-24

Återkallelse p 3 och 4

11

25-30

25-30

 

Återkallelse p 4

12

Varning p 4

Återkallelse p 4

1-24

Återkallelse p 3

13

1-24

Återkallelse p 4

25-30

Återkallelse p 3 och 4

14

Återkallelse p 4

1-24

1-24

Återkallelse p 3

15

Återkallelse p 4

1-24

25-30

Återkallelse p 3 och 4

16

Återkallelse p 4

1-24

 

Ej åtgärd

17

Återkallelse p 4

25-30

 

Återkallelse p 4

18

1-24

Återkallelse p 4

1-24

Återkallelse p 3

19

1-24

Återkallelse p 4

25-30

Återkallelse p 3 och 4

20

Återkallelse p 4

Återkallelse p 4

1-24

Återkallelse p 3

 

Övriga upprepade brott

Upprepade brott mot bestämmelser som gäller i trafikens eller trafiksäkerhetens intresse kan vara ”vad som helst”; samtliga händelser som tidigare legat till grund för ett ingripande med stöd av återkallelsepunkterna 1-4, ej använt bilbälte, körförbud, ej skattat fordon, överskridit spärrlinje, otillåten fordonstrafik, mm.

Även förseelser som bedöms ringa och därför inte utgör grund för ingripande enligt punkt 2 eller 4 ingår bland övriga brott här, till exempel ej anpassat avstånd eller ej iakttagit väjningsplikt.

 

Grund för ingripande       spärrtid         normaltid     anmärkning

5 stycken

v – 3

varning

OBS! Fortfarande ej åtgärd enligt beslut 2015-02-02 om upphävande av prioriteringslistan, om beslut ska bli varning.

 

Normalt är varning det första ingripandet vid fem övriga upprepade brott.

 

Observera att det normalt ska vara fråga om minst tre ”brottsdagar” när Transportstyrelsen ska ingripa mot upprepade fall av fordonsbrister.

 

Finns det ett tidigare ingripande med stöd av punkt 3 och det nu finns någon ny förseelse av kategorin övriga upprepade brott, ska Transportstyrelsen inte ingripa igen på grund av en enda händelse av mindre allvarligt slag. Tillkommer mer än en enda ny händelse innan två år förlöpt efter ingripandebeslutet, finns normalt inte skäl för att underlåta nytt ingripande.

 

Rättsfall

RÅ 1994 ref 70                 Ej hinder att beakta tidigare förseelse som lett till återkallelse vid bedömning enligt 5 kap 3 § 3

RÅ 1985 2:59                   Som ovan, men tidigare förseelse hade lett till varning

RÅ 1994 ref 46                 Förseelser mot arbets- och vilotid utgör grund enligt 5 kap 3 § 3 RÅ 1989 ref 13            Flera bilbältesförseelser utgör grund för återkallelse

RÅ 2009:58 Trafikförseelser i egenskap av trafikansvarig

 

KR Sundsvall har i dom 2006-09-19, mål nr 1613-06, ansett att det efter tre hastighetsöverträdelser (+11, +15, +14) fanns grund för återkallelse, varning dock tillräckligt.

 

Körkortshavaren i annat fall vid förande av ett motordrivet fordon eller en spårvagn har överskridit högsta tillåtna hastighet, kört mot rött ljus, underlåtit att iaktta stopplikt, kört om vid övergångsställe eller brutit mot någon annan regel som är väsentlig från trafiksäkerhetssynpunkt, allt om överträdelsen inte kan anses som ringa, 5 kap 3 § 4

Spärrtidstabellernas kolumner med ”spann” här i praxislistan ger anvisning om de normala yttre ramarna för åtgärd/spärrtid i de fall ingripande ska ske, inte för åtgärd då händelsen är ringa. I vissa fall kan det vara befogat att gå utanför ramarna, men inte på grund av konsekvensen av överträdelsen utan främst med hänsyn till körbeteendet.

 

Spärrtidsbedömning när lång tid förflutit

Först tar man ställning till lämplig spärrtid, därefter ska beaktas att lång tid förlöpt.

Brott äldre än 1 år

Trafikbrottslagen              halvera spärrtiden

Trafikförordningen           halvera spärrtiden om normal återkallelsetid skulle varit 4 månader eller mer

Trafikförordningen           varning om normal återkallelsetid skulle varit kortare än 4

månader

Brott äldre än 18 månader

Trafikförordningen           varning om normal återkallelsetid skulle varit 4 månader eller mer Vårdslöshet i trafik           varning

Olovlig körning                 varning

Brott äldre än 2 år

Normalt synnerliga skäl för att underlåta körkortsingripande

 

Hastighetsöverträdelser 

Hastighet på vägsträckan med 30- begränsning eller lägre

Spann

Normaltid

Anmärkning

Överskridande med 1-

15 km/tim

 

 

Ringa förseelse

16-20 km/tim

 

varning

Ej tidigare ingripande inom 2 år

OBS! Enligt förenklingsbeslut 2010 – ej åtgärd

21-30 km/tim

 

2

 

31-40 km/tim

 

3

 

41-50 km/tim

 

4

 

51-60 km/tim

 

Minst 5

 

61-70 km/tim

 

6 eller mer

Vårdslöshet?

 

Hastighet övriga sträckor

Spann

Normaltid

Anmärkning

Överskridande med 1-

24 km/tim

 

 

Ringa förseelse

25-30 km/tim

 

varning

Ej tidigare ingripande inom 2 år

OBS! Enligt förenklingsbeslut 2010 – ej åtgärd

31-40 km/tim

 

2

 

41-50 km/tim

 

3

 

51-60 km/tim

 

4

 

61-70 km/tim

 

5

 

71-80 km/tim

 

6

 

81-

 

8

Vårdslöshet? Se NJA 2001 s. 286

 

Fordonskombinationer och bogsering

Vid fordonskombinationer som får köra max 30 km/tim och vid bogsering krävs mer än 30 km/tim över tillåten hastighet för återkallelse. Vid konkret trafikfara kan återkallelse beslutas även vid ett mindre överskridande än 31 km/tim.

 

Vid bestämmande av spärrtid där hastighetsöverträdelsen skett i samband med bogsering på motorväg/motortrafikled kan en till tre månader läggas på spärrtiden med anledning av trafikfaran. Det kan vara fråga om ett ekipage som färdas i väsentligt lägre hastighet än övrig trafik eller en bogsering i förhållandevis hög hastighet. Detta oavsett om medborgaren döms bara för hastighetsöverträdelse eller både för hastighetsöverträdelse och för bogsering på motorväg (brott enligt trafikförordningen).

 

Rättsfall

RÅ 1983 Ab 136              Återkallat en månad (lastbil med efterfordon) 60 km/tim (tillåtet 20 km/tim)

RÅ 1994 ref 41 I               Varning, kört 50 km/tim på 30-sträcka RÅ 1994 ref 41 III           Varning, kört 122 km/tim på 90-sträcka

RÅ 1994 ref 41 II              Återkallat en månad, kört 127 km/tim på 90-sträcka

 

Vårdslöshet i trafik

 

 

Vårdslöshet i trafik

 

Spann

 

Normaltid

Vårdslöshet i trafik

2 - 10

4

 

Vad har vårdslösheten bestått i?

Avsevärd hastighetsöverträdelse Kört fordon med igenimmade rutor

Kört mot rött ljus och kolliderat med annat fordon Kört på fotgängare vid övergångsställe

Kört fordon med nedisade rutor Kört fordon och pratat i telefon

Kört fordon i uttröttar tillstånd och somnat vid ratten

 

Det är trafikbeteendet i sig, inte konsekvensen av beteendet, som är trafikfarligt. Ett riskbeteende kan vara allvarligare än normalt, t.ex. om man kör med igenimmade rutor trots att man vet att det är 30 km/tim på grund av dagis i närheten eller om man hållit på att somna flera gånger innan man till slut gör det igen och kör av vägen. Längre spärrtider än normaltid kan i sådana fall vara motiverade.

 

Om vårdslösheten består av en avsevärd hastighetsöverträdelse ska spärrtiden för vårdslösheten inte understiga den spärrtid som skulle bestämts om personen i stället dömts för hastighetsöverträdelse.

 

Vid misstänkt grov vårdslöshet i trafik, när Transportstyrelsen har stannat vid bedömningen att det är sannolikt att körkortshavaren kommer att dömas för i vart fall vårdslöshet i trafik, bör Transportstyrelsen tänka på att det kan vara fråga om längre giltighetstid för beslutet än normaltiden vid vårdslöshet i trafik.

 

Passagerare

Om passagerare döms för vårdslöshet i trafik faller detta under återkallelsepunkt 6, eftersom punkt 4 endast gäller vid förande av motordrivet fordon. Spärrtiden ska dock överensstämma med en spärrtid enligt punkt 4.

 

Olovlig körning

 

 

Olovlig körning/grov olovlig körning

 

Spann

 

Normaltid

 

anmärkning

Förarbevis saknas

 

varning

 

Trimmad moped klass I eller II/en till (lätt) MC omändrad moped

v-6

4

Se prop. 1975/76 nr 155 s. 78-80.

Behörighet AM saknas

v-6

4

 

Traktor (inte en som är omändrad till pb/lb) med körkortstillstånd

v-6

4

 

Tidigare A-traktor som är omändrad till pb/lb

v-6

6

 

MC med behörighet B

v-6

varning

Ej varning vid konkret trafikfara

Tung MC med behörighet A1

v-6

varning

Ej varning vid konkret trafikfara

Personbil

3-6

6

Även vid innehav av A1, A2 eller A

Kört tung lastbil/buss med B-behörighet

3-9

6

 

Tappade högre behörigheter – som återfåtts

 

Ej åtgärd

 

Saknar E-behörighet

 

2

<400 kg – ringa = ingen åtgärd

400-799 kg – varning

≥800 kg – återkallelse

Ej följt trafikvillkor glasögon/kontaktlinser, kört manuell personbil med villkor automat eller fordon som ej varit särskilt utrustat

v-6

varning

Krav om särskild utrustning kan vara t.ex. rattknopp eller handreglage

Ej följt trafikvillkor 105, 107 (alkolås)

v-6

6

 

Har numera rätt behörighet (efter uppkörning eller bara ansökan om körkortstillstånd)

v-6

3

Se prop. 1975/76:155 s 78-80

Har numera rätt behörighet, men olovlig körning under spärrtid eller innan tillstånd efter återkallelse beviljats

v-6

6

Ej spärrtidspåslag med anledning av det tidigare ingripandet

Hunnit köra upp, har numera rätt behörighet. Innehade vid tidpunkten för den olovliga körningen svenskt körkortstillstånd samt utländskt icke-EES-körkort

 

varning

 

Administrativ olovlig körning – internt begrepp för olovlig körning som beror på att körkort inte kunnat tillverkas efter återkallelse pga att grundhandling inte återkommit till oss eller behörighet är tappad pga att 10- årsförnyelse av körkort inte skett.

 

Ej åtgärd

Ringa. Se handboken för omprövning av körkortsinnehav avsnitt 3.12.

 

Rättsfall

FR Stockholm 2013-04-17, mål nr 8640-13

Personen har gjort sig skyldig till olovlig körning. Transportstyrelsen har återkallat körkortet och körkortstillståndet i 3 månader eftersom personen vid tidpunkten för beslutet innehade rätt behörighet. Vid tidpunkten för den olovliga körningen innehade personen ett giltigt körkortstillstånd samt giltigt utländskt icke- EES-körkort. Det förelåg inte någon trafikfara vid tidpunkten för den olovliga körningen. FR har meddelat varning.

 

Olovlig körning under spärrtid och återkallelse med anledning av flera olovliga körningar

Vid olovlig körning under löpande spärrtid ska normalt inget spärrtidspåslag ges med anledning av det tidigare ingripandet. Är det fråga om olovlig körning under löpande spärrtid efter återkallelse med anledning av olovlig körning, bör dock halva tidigare återkallelsetiden för olovlig körning läggas på.

 

Vid återkallelse med anledning av flera olovliga körningar kan enkel matematik inte tillämpas för att bestämma spärrtiden.

Vid två olovliga körningar med normaltid 6 månader, kan spärrtiden vid en sammantagen bedömning ofta bestämmas till nio månader.

Vid tre olovliga körningar med normaltid 6 månader, kan dock sammantagen spärrtid bestämmas till 15 månader.

 

Övriga brott/förseelser som faller under p 4

 

Om återkallelse ska ske är normal återkallelsetid två månader.

 

OBS! Denna lista är inte uttömmande. Begreppet rent OF innebär att det inte finns någon annan polisdokumentation än ett rent OF.

 

Övriga brott/förseelser

Spann

normaltid

anmärkning

Användande av mobiltelefon

/ annan kommunikations- utrustning om det inverkar menligt på förandet av fordonet

v-2 mån

 

Trafikfaran!

Konkret trafikfarligt = återkallelse.

Uppgift om trafikfara saknas = varning.

Trafikfara utesluten/obefintlig = ringa.

Avstånd, ej anpassat avstånd till framförvarande fordon

v-4 mån

 

Rent ordningsföreläggande = ringa, dvs ej åtgärd.

0,0-0,49 sekunder = återkallelse. 0,50-1 sekund = varning.

Vid kollision normalt 2 månader om det inte gått väldigt sakta i en kö = ringa?

Om tiden inte framgår av polisens handlingar kan Transportstyrelsen själv räkna ut den genom att dela den uppmätta/ uppskattade sträckan mellan fordonen med hastigheten.

Tiden = sträckan (i meter) / hastigheten (i meter/sekund)

Backning/vändning på motorväg/motortrafikled

2-4 mån

2 mån

Trafikfaran kan föranleda längre tid än normaltiden

Cyklande på obevakad cykelöverfart, företräde ej lämnat för cyklist

 

Samma gäller vid bevakad cykelöverfart

v-2 mån

 

Trafikfaran! *

 

Rent OF = ej åtgärd

Däck med hål/skåra/annan skada som blottlägger däckets armering eller däck som visar tecken på brott eller separation.

v-2 mån

2 mån

Om körförbud inte meddelades = ringa

(Ev. körförbud kontrolleras genom transaktion QFB2 i VTR)

 

Otillräckligt profildjup = ringa förseelse.

 

Övriga brott/förseelser

Spann

normaltid

anmärkning

Färdbroms ej effektiv.

v-2 mån

2 mån

När det gäller lätt släpvagn eller om körförbud inte meddelades= ringa.

(Se ovan kontroll av ev. körförbud)

Gående vid obevakat övergångsställe, väjningsplikt ej iakttagen

 

Samma gäller vid bevakat övergångsställe

v-2 mån

 

Trafikfaran! *

Rent OF = varning.

 

Om fotgängare gått ut i övergångsstället = återkallelse.

Högerregeln ej iakttagen, med kollision

v-4 mån

 

Trafikfaran!

Rent OF = ej åtgärd

 

Högerregeln innebär väjningsplikt, med skiljer sig från ”vanlig” väjningsplikt på så sätt att den inte är skyltad. Se vidare nedan angående väjningsplikt med kollision.

Järnvägs-/spårvägskorsning, färdats in i på otillåtet sätt

v-2 mån

varning

Se 2 kap. 7 § TrF

Bom på väg upp = ringa

Kör- och vilotidsförseelser

v-10

mån

 

Ingripande ska ske om;

Dygnsvilan varit mindre än sju timmar,

Körtiden varit mer än tolv timmar eller

Körningen pågått i mer än fem och en halv timme utan godkänd rast (minst 45 min var fjärde timme).

Vid mindre avvikelser, ca 1 tim = varning, vid större avvikelser = återkallelse och spärrtid normalt 2 månader.

Last ej förankrad / fastgjord / övertäckt

Last medförd på otillåtet sätt Underlåtenhet att utmärka utskjutande last

v-4 mån

 

Trafikfaran!

Om lasten ramlat av är det normalt återkallelse, dock beroende av vad det var för last (vikt, storlek, antal).

Rent OF=ej åtgärd

 

Övriga brott/förseelser

Spann

normaltid

anmärkning

Möte och ej hållit till höger/lämnat betryggande avstånd i sidled, med kollision

v-2 mån

 

 

Olaga yrkesmässig trafik (svarttaxi)

 

4 mån

Mer omfattande verksamhet än 5 körningar inom ett dygn, om ej konkret trafikfara

Otillåten förflyttning i sidled, med kollision

ej åtg. - 2 mån

 

Rent OF=ej åtgärd

Omkörning i backkrön/kurva med skymd sikt

v-2 mån

 

Trafikfaran! * Rent OF= varning

Omkörning strax före/på obevakat övergångsställe / cykelöverfart

v-4 mån

 

Trafikfaran! * Rent OF=varning

Omkörning trots mötande trafik/annat hinder mot omkörning

Anm: använt körfält har inte på en tillräckligt lång sträcka varit fritt från mötande trafik/annat hinder

v-2 mån

 

Trafikfaran!  * Rent OF = varning

 

Om mötande/omkört fordon fått väja/bromsa – normalt återkallelse

Omkörning, orsakat fara vid egen omkörning

v-2 mån

 

Trafikfaran! * Rent OF=ej åtgärd

Omkörning, överträdelse av omkörningsförbud

v-2 mån

 

Trafikfaran! * Rent OF=ej åtgärd

Rödljus, kört mot rött ljus Stoppljus, kört mot ”S” i kollektivtrafikfält

1-2 mån

2

Ej varning, även vid gynnsamma förhållanden

Rödljuskörning vid broöppning

 

varning

Bom på väg upp=ringa

Stanna/parkera på motorväg/motortrafikled

v-2 mån

 

Trafikfaran!

Rent OF=varning

Stopplikt, ej iakttagit skyltad stopplikt

v-2 mån

varning

Trafikfaran!

Rent OF = varning

OBS! Enligt förenklingsbeslut 2010 – ej åtgärd

Ej stannat på korrekt sätt vid stopplikt

 

 

Detta är en annan förseelse än stopplikt, som är en ringa förseelse = ej åtgärd.

Styrinrättning ej effektiv.

v-2 mån

2 mån

Om körförbud inte meddelades = ringa

(Ev. körförbud kontrolleras genom transaktion QF1 i VTR)

 

Övriga brott/förseelser

Spann

normaltid

anmärkning

Väjningsplikt ej iakttagen, med kollision

v-4 mån

v-2 mån

Trafikfaran!  * Rent OF =ej åtgärd

 

Väjningspliktsförseelser förekommer med många skilda gärningsbeskrivningar. Brott mot väjningsplikt förutsätter att det finns ett vägmärke, att det är skyltad väjningsplikt. En målad linje på gatan/vägen är en markering för att extra uppmärksamma att det föreligger väjningsplikt, t.ex. vid infart på huvudled där accelerationsfält saknas.

Överlastförseelse

v-2 mån

 

>50 % = varning

>100 % = återkallelse Omständigheterna i det enskilda fallet kan påverka bedömningen

 

*Omkörning och väjningsplikt, även vid övergångsställen och cykelöverfarter Återkallelse är grundregeln, men det som körkortshavaren anför eller vad som i övrigt framkommer av utredningen bör kunna leda till varning eller ej åtgärd efter en ringabedömning. Det är viktigt att först göra en bedömning av rådande förhållanden. I de fall det inte funnits någon fara, dvs. låg trafik, inga gångtrafikanter, låg hastighet och liknande, kan förseelsen vara ringa.

 

Det kan finnas anledning att göra en strängare bedömning i frågan om det hela skett i stadsbebyggelse med husknutar i direkt anknytning till ett övergångsställe. Man kan aldrig veta om något barn som kan komma framspringande. Är sikten mer fri bör det finnas större förutsättningar för varning.

 

Tänk på att det kan vara fråga om ett tillfälligt förbiseende av en annars normalt aktsam trafikant, även om en kollision inträffat.

 

Rättsfall

I ett kammarrättsavgörande från Stockholm under hösten 1994 meddelades varning för en omkörningsförseelse. Som särskilda skäl anförde kammarätten att det inträffande på långfredagen, det var ringa trafik samt att inga gångtrafikanter var vid övergångsstället (i city).

 

RÅ 1992 ref 74                 Ringarekvisitet vid omkörning utan betryggande avstånd i sidled. RÅ 1991 ref 20            Omkörning som ledde till kollision, återkallelse två månader

RÅ 1991 ref 43                 Påkörning av cyklist vid vänstersväng, ringarekvisit.

RÅ 1999 ref 61                 Ej förankrad last – ringa förseelse. Ej ingripande när utredning saknas.

RÅ 1991 ref 32                 Ringabedömning vid olaga yrkesmässig trafik (svarttaxi). Fem ”körningar” under samma dag ej grund för ingripande.

RÅ 1994 ref 9                   Stopplikt, särskilda skäl för varning (jfr KR Sundsvall 2006-09-11 mål nr 1943-06: återkallelse).

RÅ 1993 ref 53                 Rödljus, återkallat, oaktat prickfritt innehav, ingen trafikfara etc.

 

Brott som i sig kan utgöra grund för ingripande 5 kap 3 § 6

OBS! Denna lista är inte uttömmande.

Grund för ingripande

Spann

Normaltid

Anmärkning

Tillåtande av olovlig körning (3 § 3 st trafikbrottslagen)

v – 6

varning

Bagatellfall – ej åtgärd. Körning på väg är inte bagatellfall.

 

Ej varning om körkortshavaren känt till att föraren var påverkad.

Vårdslöshet i trafik (passagerare eller annan än förare av motordrivet fordon)

2-10

4

 

Tillgrepp av fortskaffningsmedel

 

6

Minst två inom det senaste året, ett brott ej åtgärd.

Grovt sjöfylleri (20 kap 5 § sjölagen)

ej åtg – 12

4-8

 

Grov kvinnofridskränkning, grov fridskränkning

varning – 36

12

 

Sexualbrott av grov karaktär

varning – 36

12

Vid våldtäkt (ett eller ett fåtal brott mot ett vuxet brottsoffer) ingripande endast om brott skett i samband med bilkörning

Övrigt, t.ex. rån, mord, dråp, grov misshandel, grov stöld, grovt narkotikabrott och grövre brott avseende innehav för försäljning av alkohol, narkotika eller anabola steroider.

(Denna uppräkning är inte uttömmande.)

varning – 36

12

Se prop. 1975/76:155 s. 101

 

Grov stöld – ej ingripande om brottet bedömts som grovt enbart på grund av värdet av det tillgripna

 

Kvalificerad brottslighet, allmän brottslighet och personliga förhållanden.

 

Skäl för varning

Ett skäl för att låta ingripandet stanna vid varning kan vara att det förlöpt lång tid sedan brottet begicks. Se mer om detta nedan.

 

I de fall körkortshavaren redan är frigiven från fängelse när Transportstyrelsen ska besluta om ingripande, bör Transportstyrelsen ofta stanna vid varning. Detta kan inträffa t.ex. om körkortshavaren dömts till skyddstillsyn och ett kort fängelsestraff.

 

Finns det ett bakomliggande missbruk kan skälen för varning falla. Det är ju då fråga om både brottsligheten och de personliga förhållandena i övrigt.

 

Varning?

Har det förflutit lång tid sedan brottet begicks och om Transportstyrelsen kan konstatera att om personen hade ansökt om körkortstillstånd skulle ansökan inte ha avslagits – i ett sådant fall ska Transportstyrelsen inte återkalla personens körkort utan Transportstyrelsen varnar istället. Tänk på två målbröder – den ena ansöker om körkortstillstånd och får ett bifall, den andra har ett körkort och får detta återkallat. För att undvika att detta inträffar måste Transportstyrelsen snegla på tillståndspraxis för att bedöma huruvida Transportstyrelsen ska varna med anledning av den tid som har förflutit sedan brottet begåtts.

 

Om det inte har gått lång tid sedan brottet men personen har hunnit avtjäna sitt straff samt har blivit villkorligt frigiven när Transportstyrelsen ska avgöra ärendet, ska ett beslut om varning meddelas i stället för återkallelse.

 

Ej åtgärd?

Om det har förflutit mer än 4 år sedan brottet begicks ska ärendet läggas ad acta. Detta gäller under förutsättning att inget försvårande framkommit som måste utredas, avseende de personliga förhållandena.

 

Rättsfall

RÅ82 2:73   Brott mot 325 § sjölagen, avseende förande av motorbåt i alkoholpåverkat tillstånd, har ansetts utgöra grund för återkallelse av körkort. (Gammal lagstiftning om sjöfylleri)

 

RÅ 1989 ref 106              Enbart den omständigheten att en körkortshavare dömts för onykerhet till sjöss har inte ansetts utgöra grund för återkallelse av körkort

KRJ 2002-03-22              Onykterhet till sjöss: Körkort har återkallats under sex månader (mål nr 606-2002)

KRS 2002-05-22              Onykterhets till sjöss: Ej grund för körkortsåterkallelse (mål nr 828-2002)

KRS 2006-02-06              Grovt sjöfylleri. Länsrätten hade upphävt återkallelsebeslut.

Kammarrätten ansåg att varning var uteslutet mot bakgrund av brottets allvar och att spärrtiden skulle bestämmas till fyra månader då det inte förelegat omedelbar fara för annan sjöfart.(målnr 6720- 05)

RÅ 1992 not 232              Grov misshandel

RÅ 1992 not 526              Grovt narkotikabrott och grov varusmuggling

RÅ 1990 ref 2                   Hustrumisshandel och olaga hot mot sin hustru, ej grund

RÅ 1990 ref 99                 Stöld, försök till stöld och olaga intrång. Varning tidigare på grund av tillgrepp av fortskaffningsmedel. Ej ingripande med hänsyn till körkortshavarens person samt omständigheterna vid brotten.

RÅ 1995 ref 61, I              Grov misshandel och olaga tvång

RÅ 1995 ref 61 II              Misshandel, dråp, rättspsykiatrisk vård

KRG 2007-03-08             Grov våldtäkt mot barn m.m. återkallelse 18 månader. (mål nr 6700-06)

RÅ 2006 ref 48                 Tillåtande av olovlig körning (återkallelse 5 månader)

RR 2009-03-11                 Olaga frihetsberövande, olaga tvång och våldtäkt. (mål nr 7475-08) RÅ 2009 ref 88  Mord (spärrtid 36 månader).